Wieloletni i sprawdzony producent kotłów centralnego ogrzewania.

Zakład z ponad 30 letnim doświadczeniem w branży grzewczej.

KOTŁY DTO - KIEDY JAKOŚĆ MA DLA CIEBIE ZNACZENIE

Kotły typu UKS to grupa wysokiej jakości kotłów grzewczych
przeznaczonych do wodnych instalacji c.o. zarówno w domach
jednorodzinnych jak i obiektach produkcji przemysłowej i ogrodniczej itp.

 
Kotły typu UKS przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 100°C. Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych i usługowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szkołach itp. Kotły typu UKS mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.

Podstawą doboru kotła
do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tabeli A dla powierzchni od 35 - 280 m2 oraz w tabeli B dla powierzchni od 430 - 3220 m2zamieszczono orientacyjne wielkości kotłów dla powierzchni pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami UKS. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla wysokości pomieszczeń nie przekraczających 3 m. i założonym wskaźniku strat ciepła 46,5 W/m2 (40 Kcal/m3h).

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu UKS w poszczególnych typoszeregach podano w tabeli A poz. 8 i 9 oraz tabeli B poz. 8 i 9 . Stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tablicy powoduje spadek sprawności cieplnej kotła a obsługa jest bardziej pracochłonna. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym.

WYSZCZEGÓLNIENIE Jedn. WIELKOŚĆ KOTŁA
Moc nominalna kW 5 6,5 8
Średnia moc eksploatacyjna kW 2-5 2,5-6,5 3-8
Powierzchnia grzewcza kotła 0,6 0,8 1,0
Orientacyjna powierzchnia
grzewcza pomieszczenia
45 55 70
Stałopalność h >4,5
Paliwo   Węgiel kamienny typu 32,1, klasy 25/12
sortymentu Oll,
Orientacyjne zużycie paliwa
podstawowego przy pracy
kotła z mocą nominalną
kg 1,0 1,3 1,6
Sprawność cieplna % 71 72
Maksymalna dopuszczalna
temp. wody w kotle
°C 90
Maksymalne dopuszczalne
ciśnienie wody w kotle
bar 1,0
Ciśnienie próbne bar 4,0
Wymagany ciąg spalin Pa 0,20 - 0,25
Pojemność wodna L 28 32 36
Masa kotła bez wody kg 90 110 160
Orientacyjna najmniejsza wysokość komina m   5
Orientacyjny przekrój otworu komina cm² 200
Wymiary gabarytowe kotła szerokość mm 344
wysokość 923
długość 630 390 750
Opory hydrauliczne mbar 25